Author: admin

Replay Webinar เทคนิคสำคัญในการรับตรวจ Remote Social Audit (TH)

Replay Webinar เทคนิคสำคัญในการรับตรวจ Remote Social Audit (TH)การสัมมนานี้จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจถึงวิธีการตรวจประเมินแบบระยะไกล และ เทคนิคสำคัญทั้งทางด้านการเตรียมเอกสาร การเตรียมเครื่องมือสื่อสาร และการสัมภาษณ์พนักงาน เพื่อให้การตรวจประเมินแบบระยะไกลของ Social compliance program มีประสิทธิภาพและบรรลุตามที่ลูกค้าต้องการได้ Sedex และ SMETA คืออะไร…